اسلحه ممنون از نگاهت!! بیشترین سوالی که شما ها پرسیده بودید در مورد خرید کلت گازی بود باید بگم که : 1-این کلت از نظر قانون ممنوع است ولی نه در حد اسلحه گرم کلی بگم:ببینن گیر میدن 2-اینقدر آش دهن سوزی نیست که بخوای بخاطرش خودت را در خطر بندازی ولی شلیک اون هم به صورت اتوماتیک حال میده 3-قدرت اون چنانی نداره فوقش میتونه از 30-40 متری گنجشک را بندازه 3-قیمت خود اسلحه و کپسول و تیرش به نسبت کارایی نسبت به بادی گرونتره 4-دوبار که باهاش تیر زدی خست میشه میندازیش کنار-نگو نه باز هم با همه این موارد اگر میخوای بخری یه سرچی بزن تو گوگل حتما پیدا میکنی من که گشتم سایت صیاد دبی را دیدم ولی قیمتش نسبت به بازار شیراز گرونتره یا علی! http://airgun.mihanblog.com 2019-10-18T04:49:04+01:00 text/html 2012-07-02T20:17:03+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... اسکورپیون http://airgun.mihanblog.com/post/245 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/55633942798298946604.jpg"> text/html 2012-07-02T20:13:20+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... RUGER http://airgun.mihanblog.com/post/244 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/40235506926597754685.jpg"></P> <P><FONT size=1>منبع:مجله جنگ افزار</FONT></P> text/html 2012-07-02T20:10:41+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... محلوله دانکیت http://airgun.mihanblog.com/post/243 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/98138038549894961592.jpg"></P> <P><FONT size=1>منبع:مجله جنگ افزار</FONT></P> text/html 2012-07-02T20:01:38+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... زیگ زاور http://airgun.mihanblog.com/post/242 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/31831645770950191429.jpg"> text/html 2012-07-02T19:58:16+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... 110GXP 3 http://airgun.mihanblog.com/post/241 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/15490723230993599118.jpg"></P> <P><FONT size=1>منبع:مجله جنگ افزار</FONT></P> text/html 2012-07-02T19:52:43+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... زیگ پرو http://airgun.mihanblog.com/post/240 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/86753736478231323903.jpg"> text/html 2012-07-02T19:48:07+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... ساکو http://airgun.mihanblog.com/post/239 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/51868611167738223633.jpg"> text/html 2012-07-02T19:31:17+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... کاهر http://airgun.mihanblog.com/post/238 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://slightrecoil.com/wp-content/uploads/2012/02/kahr-p380.jpg"> text/html 2012-07-01T10:22:48+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... دینامو-ایزماش http://airgun.mihanblog.com/post/237 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/97845201667356056554.jpg"> <DIV><FONT size=1></FONT>&nbsp;</DIV> text/html 2012-07-01T10:16:57+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... تفنگ ساچمه زنی نواپمپ http://airgun.mihanblog.com/post/236 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/54026369567880757894.jpg" alt=""> <div><font size="1">منبع:مجله جنگ افزار</font></div> text/html 2012-07-01T08:01:06+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... چند نمونه اسلحه نظامی قدیمی http://airgun.mihanblog.com/post/235 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.weapon.ge/images/211_5.jpg" alt=""> text/html 2012-07-01T07:40:23+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... فشنگهای بی صدا http://airgun.mihanblog.com/post/234 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.quarry.nildram.co.uk/sp-4_topE.jpg" alt=""> text/html 2012-07-01T07:37:26+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... گلوله های جهنمی SHRAPNEL http://airgun.mihanblog.com/post/233 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Brisanzgranate_1_db.jpg/300px-Brisanzgranate_1_db.jpg" alt=""> text/html 2012-07-01T07:23:46+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... مرلین http://airgun.mihanblog.com/post/232 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://axgig.com/images/30484976045921834281.jpg" alt=""> text/html 2012-07-01T07:18:57+01:00 airgun.mihanblog.com *** ... معرفی والتر http://airgun.mihanblog.com/post/231 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://axgig.com/images/94307657448290170828.jpg" alt="">